Avvikelser, Lex Sarah och oro för barn

Det är fullt normalt att fel inträffar, även om de inte bör inträffa. För att kvalitetssäkra assistansen vi erbjuder våra medlemmar och förebygga att fel uppkommer, arbetar vi med tydliga arbetsbeskrivningar hos varje medlem som inte kan föra sin egen talan. Om avvikelse från arbetsbeskrivningen ändå skulle inträffa, förväntas du som tjänstgörande assistent rapportera det till kansliet så att vi tillsammans hittar bättre sätt att utföra assistansen.

Oändlig hundglädje

Lex Sarah

Rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah gäller för alla inom Kooperativet Vilja.

Vad ska man rapportera:

Missförhållanden och risk för missförhållanden ska rapporteras.
Med missförhållande som genast ska rapporteras avses såväl utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

Med påtaglig risk för ett missförhållande, som ska rapporteras, avses att det är fråga om en uppenbar och konkret risk för ett missförhållande.

Den som uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör enskild som får LSS-insats ska genast anmäla detta.

Att uppmärksamma betyder att själv se t ex en arbetskamrat behandla en brukare bryskt eller hotfullt. Att få kännedom om betyder att på annat sätt, t ex genom en assistents, en anhörigs eller brukarens egen berättelse, få vetskap om ett missförhållande.

Exempel på missförhållande:

Övergrepp och brister som utgör ett hot mot den enskildes liv och hälsa som t ex

  • Fysiska som slag, nypningar och hårda tag och fasthållanden
  • Psykiska så som hot, bestraffningar, trakasserier, skrämsel och kränkningar
  • Ekonomiska som stöld av pengar eller ägodelar, utpressningar och förskingring
  • Sexuella övergrepp
  • Allvarliga brister i personlig hygien
  • Mathållning
  • Tand- och munhygien i den tillsyn som den enskilde får
  • I LSS beskrivs bemötande som ”klart avviker från grundläggande krav på respekt och självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet” som grund för rapportering av missförhållande.

Hur rapporterar man:

Rapporteringen ska ske muntligen eller skriftligen till verksamhetsansvarig eller personalansvarig. Under icke kontorstid ringer du jouren.

Rapporteringsskyldigheten omfattar endast själva insatsen, det vill säga den personliga assistansen. Om den assistansberättigade inte lever under ”trygga levnadsförhållande” på grund av egna val är det inte rapporteringspliktigt. Olyckor som vi inte kan råda över ska inte heller rapporteras.

Oro för barn

Om ett barn far illa har den anställde alltid skyldighet att anmäla detta till socialnämnden (14 kap 1§ SoL). Anmälningsskyldigheten gäller anställda vars oro avser ett assistansberättigat barn eller ett barn till en assistansberättigad person i den egna verksamheten. Anmälan ska ske muntligen eller skriftligen till verksamhetsansvarig eller personalansvarig.