LSS

LSS – Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)

Denna rättighetslag för personer med svåra funktionsnedsättningar trädde i kraft den 1 januari 1994. Personer som omfattas av denna lag har rätt till vissa insatser bl.a. rätt till personlig assistans.

Med personlig assistans avses ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer. Stödet skall vara knutet till personen och inte till någon verksamhet. Om stöd och hjälp kan lämnas i form av personlig assistans och anordnas på det sätt som den enskilde finner bäst, ges den enskilde personen mycket goda möjligheter till självbestämmande och inflytande över sin egen livssituation. (RFV-Allmänna råd 1997:2)

Läs lagen i sin helhet:

Tinas hundar är på återbesök, juli 2022